Meet Our Dynamic Team​

Our marketing representatives

Anu Pramodh

(China & Latin America)
anu.pramodh@atmc.edu.au

Ayan Mukherjee

(Bangladesh, Central India
& East India)
ayan.mukherjee@atmc.edu.au

Dinushi Dilhari

(Sydney – Indian Subcontinent)
ddilhari@atmc.edu.au

Gabriel Tran

(Vietnam)
gabriel.tran@atmc.edu.au

Hazel Sobrepena

(Philippine)
hazel.sobrepena@atmc.edu.au

Mychelle

(Southeast Asia)
mychelle@atmc.edu.au

Nipun Sharma

(Jammu, Punjab, Haryana, Delhi,
Uttar Pradesh, Uttarakhand,
Rajasthan, kerala, Tamil Nadu,
Karnataka & Sri Lanka)
nsharma@atmc.edu.au

Prajwala Pareddy

(Telangana & Andhra Pradesh)
prajwala.pareddy@atmc.edu.au

Sagar Kumar Mehra

(Nepal, Delhi, Mumbai,
Gujarat & Pune)
sagar.kumar@atmc.edu.au

Sanjay Bastia

(Melbourne – Indian Subcontinent)
sanjay.bastia@atmc.edu.au

Wally Wang

(China)
wally.wang@atmc.edu.au

Get started with ATMC and build a universal career today